การอบรมสัมมนา การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


การอบรมสัมมนา การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

                    นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมสัมนาการพัฒนาแอพพลิเคชันบทสมาร์ทโฟน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย โดยมีอาจารย์จารุมน หนูคง (หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์) นำนักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อ "Cross-platform Mobile App Development - iOS Andriod" เป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา ทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้แนวโน้มและวิธีการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาเป็นแนวคิดมาปรับใช้กับการเรียนและการสร้างผลงานของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     
     
     


04. 2018