รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รับตรง (ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2560) นี้!!!!


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง (ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2560)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) มรภ.สวนสุนันทา
***หลักสูตรรับรองโดย สกอ. ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้่น เพื่อรองรับสายงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ประกอบไปด้วย 2 แขนงวิชา ที่มีความแตกต่างกัน คือ

     -  แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

     -  แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา (IS) 

โดยผู้เข้าศึกษาต้องเลือกศึกษาแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น เพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

enlightenedแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือที่รู้จักกันว่า MIS หรือ Management Information System

       เป็นแขนงวิชาที่เน้นการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางด้าน IT และทางด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) จากคณาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา

       เมื่อสำเร็จการศึกษาในแขนงวิชา MIS  โอกาสในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมีสูงมาก เนื่องจากดิจิทัลเข้ามาแทนที่งานด้านต่างๆ มากมาย การเลือกศึกษาในหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการวางรากฐานการประกอบอาชีพในอนาคตได้

        การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มีดังนี้

       - นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เชิงพาณิชย์

       - ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขององค์กร/บริษัท/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

       - ผู้จัดการระบบ e-Commerce

       - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

       - ผู้จัดการระบบการจัดการความรู้

       - ประกอบอาชีพส่วนตัวในลักษณะ Startup สำหรับคนรุ่นใหม่

       รายวิชาในแขนงวิชา MIS เช่น

       - หลักการออกแบบเว็บไซต์ (Principle of Web Design) หลักสูตรของสวนสุนันทา เน้นการออกแบบเว็บไซต์ที่มีการผนวกหลักจิตวิทยาต่างๆ เข้ามา ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก 

       - เว็บเชิงตอบสนอง (Responsive Web) จะทำให้นักศึกษาลืมเว็บไซต์เก่าๆ หลักสูตรจะพัฒนานักศึกษาให้ออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง บน Web Browser / Mobile Web / Smart TV 

       - การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) เป็นรายวิชาที่นักออกแบบเว็บ / แอ็พพลิเคชั่น เชิงพาณิชย์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้งานเว็บ/แอ็พพลิเคชั่นที่ออกแบบขึ้นหรือไม่ 

       -  การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking Management: SNM) 

       -  เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล (Digital Economy)

       -  ระบบสารสนเทศทางการตลาด

       - ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

       - ระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์


05. 2018