รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระบบแอดมิชชั่น (Admission)!!!


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง (ระบบแอดมิชชั่น)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) มรภ.สวนสุนันทา

***หลักสูตรรับรองโดย สกอ. ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

 

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้้น เพื่อรองรับสายงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

 

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ประกอบไปด้วย 2 แขนงวิชา ที่มีความแตกต่างกัน คือ

 

     -  แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

 

     -  แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา (IS) 

 

โดยผู้เข้าศึกษาต้องเลือกศึกษาแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น เพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถเลือกระบุแขนงได้เลยในระบบกลางแอดมิชชั่น

       การเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตนั้น ก็จะต้องคำนึงถึงตลาดแรงงาน และแนวโน้มของสภาพสังคมปัจจุบันด้วยว่า ทำไมสาขาเหล่านี้จึงเป็นที่ต้องการ ประการแรกก็คือ สังคมปัจจุบันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและมีบทบาทกับทุกกลุ่มคนมากขึ้น โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ทุกคนต้องมีใช้กัน เช่น Facebook, Line, Instagram และสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น Youtube, การบริการของ Google  จะทำให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลและเกิดเครือข่ายสังคมบนออนไลน์ขนาดใหญ่ แล้วใครล่ะที่จะสร้างสรรค์สื่อเหล่านี้ ใครล่ะที่จะมาจัดการข้อมูลเหล่านี้ นั่นก็คือ นักสารสนเทศศาสตร์ นั่นเอง ....

      ขอแนะนำน้องๆ ระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่า ที่กำลังมองหาสาขาวิชาที่จะเรียนจบแล้วมีงานทำด้านสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ แนะนำให้เรียน หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1)

 

05. 2018