สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาขา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาขา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาขา

          วันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) อาจารย์จารุมน หนูคง หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำสาขาฯ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ เพื่อเตรียมการการรับสมัครนักศึกษา รอบระบบกลางแอดมิชชั่นและระบบรับตรง รอบ 3  ปีการศึกษา 2560 และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯในช่วงระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 นี้
05. 2018