ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย


ผลงานวิจัยของนักศึกษา
   • ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์, ประภารัตน์  ประชุมพันธ์.(2557) ความคิดเห็นในการใช้งานโทรศัพท์เคลอื่นที่ระบบปฏิบัติการ iOS ของนักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา .การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5.กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Detail
   • วิภาดา  เชี่ยวชาญ, ประภารัตน์  ประชุมพันธ์.(2557) ความคิดเห็นการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์โปรแกรมจูมล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5.กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Detail
   • จารุมน  หนูคง,ภัคพิชา  ชุมปัญญา.(2557)ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนต่อการสั่งอาหารเดลิเวอร์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต). การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5.กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Detail
  • เกศจริณพร ชัยยา,สินีนุช เกียบกลาง.(2557) เจตคติของผู้ใช้บริการต่อการชำระค่าบริการเคาวน์เตอร์ซอร์วิส : กรณีศึกษา ชุมชนวัดสิงห์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5.กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Detail
  • กรกฤต  มโนวงศ์, กิตติสัณห์ และธนากร  อุยพานิชย์.(2556) การประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการความรู้  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี  ระดับชาติ  ครั้งที่ 2.ตรัง :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กฤษฎา แป้งปรุงจันทร์ ,พรเทพ โลมรัตนา และธนากร  อุยพานิชย์.(2556) การประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์  กรณีศึกษา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี  ระดับชาติ  ครั้งที่ 2.ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ทิพา ภัส  คุณสมิตปัญญา, แพรวมณี  ตรีอินทอง และณัฐภัทร  แก้วรัตน์ภัทร์.(2556) การพัฒนาเอกสารเอ็กเอ็มแอลเรซูเม่ของประเทศไทย.การประชุมวิชาการและเสนอผล งานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี  ระดับชาติ  ครั้งที่ 2.ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พรสรัญ ชัยยา , ธนากร  อุยพานิชย์ และพรเทพ  โลมรัตนา. (2555)  ความพึงพอใจของบุคคลที่มีผลต่อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
05. 2018