หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
Bachelor of Arts Program in Information Management (B.A.)


สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ซึ่งบูรณาการศาสตร์ต่างๆ หลากหลายด้าน เช่น
  • สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (Information System & Database System)
  • สถิติและการตัดสินใจ (Statistic & Decision Support System)
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการประยุกต์
หลักการของการจัดการสารสนเทศให้เข้ากับระบบสารสนเทศสมัยใหม่ ในปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มีวิชาเอกเลือก 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) โดยเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
2. กลุ่มสารสนเทศศึกษา (Information Study)
โดยเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการจัดการเนื้อหาของข้อมูลและสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสารสนเทศ
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศาสตร์ รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
3. เพื่อให้บัณฑิตมีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

การประกอบอาชีพ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักพัฒนาระบบงานเว็บไซต์ นักประชาสัมพันธ์และจัดการเนื้อหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการสารสนเทศ นักวิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้จัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลูกค้าสัมพันธ์ นักเอกสารสนเทศ และเลขานุการ เป็นต้น  
05. 2018