ติดต่อเรา- ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-160-1296 ,02-160-1297

- www.isci.hs.ssru.ac.th, www.hs.ssru.ac.th, www.ssru.ac.th
05. 2018