อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาจารย์จารุมน  หนูคง

หัวหน้ากลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          - หัวหน้ากลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์
            (Head of Information Sciences)
          - หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
            (Head of Management Information System program)
          - อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
            (Lecturer of Management Information System program)

ประวัติการศึกษา (Education)
          - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
            Master of Sciences (Management Information System) King Mongkut's University of Technology North Bangkok
          - สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)
            Bachelor of Information Science (Information Management) Walailak University

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ การแต่งตำรา (Academic/ Research/ Publications)
          - การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
          - โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)
          - เทคโนโลยีสีเขียว (Green ICT)
          - การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
          - กรีนไอซีทีบนคลาวด์เทคโนโลยี (Green Cloud System)

ติดต่อ (Contact)
          - ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1294 โทรสาร 0-2160-1285
             Floor 2 Building (35) Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University, 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.0-2160-1294 Fax. 0-2160-1285

e-mail : JARUMON.NO@ssru.ac.th

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/jarumon
 
05. 2018